Select language:

Kadra Pedagogiczna

W codziennej pracy przedszkola wspieramy rozwój dzieci, kształtując ich umiejętności zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi. Doskonalimy umiejętności społeczne, takie jak: empatia, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów, komunikacja niewerbalna, nagradzanie, asertywność.

Naszą dumą jest wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli z wielokierunkowym wykształceniem: 

- wychowanie przedszkolne

- nauczanie początkowe

- logopeda 

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- pedagogika specjalna

- terapia specjalna

- terapia pedagogiczna

- oligofrenopedagogika

- terapia EEG Biofeedback 

- filolog języka angielskiego 

- filolog języka hiśzpańskiego 

- fizjoterapeuta 

- wychowanie fizyczne

- instruktor pływania 

- dietetyk

 

Specjaliści zapewniają dzieciom pomoc:

- psychologiczno-pedagogiczną

- logopedyczną

- pielęgniarską

Kadra pedagogiczna w swych działaniach wspiera również rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych. W naszej pracy szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci w oparciu o zróżnicowaną ofertę edukacyjną, dostosowaną do specjalnych potrzeb dzieci, ich zainteresowań i potencjału możliwości. Nauczyciele systematycznie diagnozują postęp w rozwoju dzieci, dokonują analizy stopnia opanowania wiedzy  umiejętności w zakresie poszczególnych grup wiekowych. Opracowaują i wdrażają różnorodne programy o charakterze nowatorskim.