Select language:

Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola Niepublicznego "Smerfuś" w Busku - Zdroju

Regulamin określa zasady funkcjonowania przedszkola, służy uściśleniu współpracy ze środowiskiem rodzinnym, jest zgodny z postanowieniami statutu z dnia 01.09.1998r., z późniejszymi zmianami z 2005r., 2009r., 2012r.

§ 1

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka 
 • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.

§ 2

Przedszkole zapewnia wykonywanie zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku dziecka i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, w godz. 600 - 1800.

§ 3

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie ze znowelizowaną i obecnie obowiązującą podstawą programową.

§ 4

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia:

600 - 730   Schodzenie się dzieci,

730 - 830  Zabawy tematyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, rozmowy i praca indywidualna z dzieckiem, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,

830 - 900 Przygotowanie do śniadania (porządkowanie sal, zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności samoobsługowych),

900 - 920 Śniadanie,

920 - 1000 Przygotowanie do zajęć, zajęcia dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem różnorodnych form, metod i środków, realizacja projektów edukacyjnych, rytmika, teatrzyki, nauka j. angielskiego, warsztaty plastyczne,

1000 - 1130 Zabawy na powietrzu lub w sali ( w zależności od pogody), spacery, wycieczki, zabawy ogólnorozwojowe,

1130 - 1200 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, doskonalenie czynności samoobsługowych,

1200 - 1220 I cz. obiadu (drugie danie),

1220 - 1345 Odpoczynek - dzieci młodsze leżakują, dzieci starsze bawią się zgodnie z zainteresowaniami oraz gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, terapia psychologiczno - pedagogiczna, fizjoterapia, gimnastyka korekcyjna, wykonywanie prac plastycznych, prace w kąciku przyrody, realizacja zajęć dodatkowych,

1345 - 1400 II cz. obiadu (zupa),

1400 - 1430 Zabawy w sali lub na powietrzu, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy wg zainteresowań dzieci, prace porządkowe,

1430 - 1445 I podwieczorek,

1445 - 1600 Rozchodzenie się dzieci,

1600          II podwieczorek, rozchodzenie się dzieci.

 

§ 5

Rodzice, opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania (najpóźniej do godz. 830) i zabierania dzieci z przedszkola (do godz. 1800).


§ 6

Dzieci powinny być przyprowadzane i zabierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców, opiekunów lub upoważnione osoby dorosłe.


§ 7

W wypadku choroby dziecka rodzice powinni zgłosić nieobecność, co stanowi podstawę do wyliczenia odpowiedniej należności za wyżywienie.

Odliczona będzie stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu zgłoszony co najmniej na jeden dzień przed planowaną nieobecnością, a w przypadku nieobecności nieplanowanej, za każdy dzień następujący po zgłoszeniu takiej nieobecności i poinformowaniu o przewidywanym okresie nieobecności.

§ 8

Informacji o rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka udziela nauczycielka lub Dyrektor Przedszkola.

§ 9

Nauczyciel jest zobowiązany:

 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami placówki,
 2. wspierać każde dziecko w jego rozwoju,
 3. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji oraz w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
 4. dbać o kształtowanie u podopiecznych postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.


§ 10

Uwagi dotyczące organizacji bądź funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora, w czwartki w godz. 1400 - 1600.


§ 11

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Przyprowadzania zdrowych dzieci do przedszkola.
 2. Współpracy z kadrą przedszkola poprzez:
 • aktywny udział w życiu przedszkola (pomoc w pracach użytecznych),
 • uczestniczenie w zebraniach grupowych, rozmowach indywidualnych,
 • udział w uroczystościach i imprezach, pomoc w ich przygotowaniu,
 • uiszczenie należnych opłat zgodnie z umową o sprawowanie opieki nad dzieckiem.


§ 12

Przedszkole prowadzi działalność profilaktyczną, świadczy pomoc lekarską i specjalistyczną poprzez:

 • organizowanie powszechnych, profilaktycznych badań lekarskich,
 • mycie zębów, fluoryzacja (za zgodą rodziców),
 • realizację programów profilaktycznych zdrowotnych, higieny osobistej, czystości,
 • organizowanie konkursów w w/w zakresie,
 • udzielanie przedmedycznej pierwszej pomocy w urazach lub nagłych zachorowaniach w porozumieniu z rodzicem,
 • analizowanie stanu zdrowia dzieci, kierowanie do poradni specjalistycznych,
 • bieżący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną środowiska przedszkolnego,
 • umożliwienie dzieciom korzystania z pomocy logopedycznej i psychologiczno - pedagogicznej (na wniosek rodzica lub nauczyciela w porozumieniu z rodzicem (prawnym opiekunem)).
 • reagowanie na sygnał dotyczący krzywdzenia dziecka, przeciwdziałanie przemocy i ochronę praw dziecka.


§ 13

Rodzice mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycielkę oraz wglądu do jakości i ilości racji żywnościowych, po uzgodnieniu z Dyrektorem.


§ 14

Regulamin jest zgodny z postanowienia statutu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia: 1 września 2012r.